چھار فعالیت گروھي مفرح در اداره

فعالیت ھاي گروھي علاوه بر اینکھ براي بالابردن
کارایي و سوددھي شرکت ھا بسیار مفید ند باعث
افزایش روحیھ کارکنان نیز مي شود. با وجود این
برخي کارکنان بر این باورند کھ اینگونھ فعالیت ھا
میان کارکنان ایجاد تنش کرده و زیانبار است. از
این رو انتخاب فعالیت ھاي گروھي مناسب و
اجراي درست آنھا مھم است. در ادامھ مي توانید
برخي از مرسوم ترین فعالیت ھاي گروھي را
بیابید.
1- چیزھاي کم اھمیت اداره
براي این فعالیت بھ 20 الي 30 سوال در مورد
شرکت تان » شرکت تان نیاز دارید. بھ عنوان مثال
شرکت در » ،«؟ چند دفتر در ایالات متحده دارد
ساختمان اداره » ،«؟ مجموع چھ تعداد کارمند دارد
چند نفر در بخش منابع انساني » ،«؟ چندطبقھ است
نام مدیر عامل/رئیس امور » ،«؟ کار مي کنند
با سوالات «؟ مالي/مدیر ارشد اطلاعات چیست
دیگري مانند این مي توانید دانش ھمکاران تان را
در مورد محل کارشان بسنجید.
2- یک حقیقت و یک دروغ
این فعالیت بھ طور خاص در زماني کھ افراد براي
اولین بار یکدیگر را ملاقات مي کنند بسیار مناسب
است. در ابتدا ھر شخص باید بایستد و خود را
معرفي کند، سپس باید دو نکتھ در مورد خودش
بیان کند کھ تنھا یکي از آنھا حقیقت است. ھدف در
اینجا این است کھ بھ دیگران بقبولانید دروغ تان
در واقع حقیقت است. نھایتا دیگران بحثي آزاد را
در مورد اینکھ کدام یک از بیانات شما حقیقت
داشتھ شروع مي کنند. این عمل بھ شناخت بھتر
افراد گروه و ھمین طور تشویق بھ ارتباطات آزاد
ختم مي شود.
3-فعالیت ھاي داوطلبانھ
شاید براي داوطلبي مجبور بھ خروج از دفترتان
باشید ولي این فعالیت ھم رضایت بخش است و ھم
براي ایجاد روابط بسیار موثر. فعالیت ھایي مثل
کاشت درخت، تدریس در مناطق محروم،
جمع آوري پول با فروش غذا، سازماندھي
مسابقات ورزشي جوانان، مراقبت از حیوانات در
پناھگاه ھا و... با خدمت رساني بھ جامعھ
مي توانید، براي کار خوبي کھ مي کنید احساس
خوبي دریافت کنید، خوش بگذرانید، رابطھ با
ھمکارانتان را قوي تر کنید و مھارت مدیریتي
خود را افزایش دھید.
4-مسابقھ اکتشافي
باید موضوعي را انتخاب کرده و سرنخ ھایي در
مورد آن ایجاد کنید تا کسي بتواند این سرنخ را باز
كند و برنده جایزه شود. بھتر است کھ ھمھ را بھ
گروه ھاي دو یا سھ نفره تقسیم کنید و بھ آنھا اجازه
دھید یکدیگر را بھتر بشناسند تا باعث ترغیب
ایجاد رابطھ در میان آنھا شود. این فعالیت نیاز بھ
ھمکاري و اعتماد بھ ھم گروھي ھایتان دارد. اگر
با گروھتان کار نکنید تمام کردن این بازي برایتان
بسیار مشكل خواھد بود.

ترجمه اختصاصی تجریش آنلاین

@tajrishonline

ما را دنبال کنید