ضوابط ساخت و ساز در پهنه فرونشستی تدوین می‌شود

سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از تدوین ضوابط ساخت و ساز در پهنه فرونشستی با همکاری کارشناسان وزارت‌خانه‌های نیرو و کشاورزی خبر داد.

محمدمهدی حیدری در این باره اظهار داشت: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در همکاری با سازمان ملی زمین و مسکن ضوابط ساخت و ساز در پهنه فرونشستی را تدوین می‌کند. سازمان ملی حمایت مالی را تقبل کرده و مقرر شده است تا تمامی صاحبنظران و کارشناسان در قالب کمیته‌های مختلف گردهم جمع شوند و ضوابط ساخت و ساز در پهنه فرونشست تدوین شود. با تدوین ضوابطی در صدد هستیم تا مخاطرات ناشی از فرونشست را کاهش داده و همچنین به کاهش فرونشست زمین در کشور به عنوان یک اصل بپردازیم.

حیدری با تاکید بر اینکه ضوابط ساخت و ساز موضوعی فراوزارتخانه‌ای است و باید وزارت‌خانه‌های نیرو و کشاورزی نیز برای اینکار تلاش ویژه ای داشته باشند، تصریح کرد: ضوابط ساخت و ساز در پهنه فرونشستی به شکلی تدوین خواهد شد که نظرات کارشناسان وزارت نیرو و کشاورزی نیز لحاظ شود.

وی یادآور شد: این ضوابط در همکاری با سازمان ملی زمین و مسکن و معاونت مسکن و ساختمان تدوین خواهد شد.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید