درآمدزایی کریدورها بیشتر از نفت خواهد بود 

وزیر راه وشهرسازی فاز نخست بندر خشک ریلی تهران در اسلامشهر ضمن قدردانی از مدیران گذشته و بخش خصوصی افتتاح کرد. مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاحیه ریلی در خصوص بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی می‌تواند کمکی بر دولت باشد و این بخش خصوصی می‌تواند کیفیت را مردم سازه کند و مردم رضایتمندی از عملکردها داشته باشند در این خصوص دو نکته برای گفتن وجود دارد.وی در ادامه اولین نکته را اینگونه بیان کرد: یکی استفاده از توسعه‌های بنادری است که در هفته گذشته در بوشهر بندر نگین هرمزگان افتتاح شد و در آنجا رئیس جمهور توسعه اقتصاد دریایی را ابلاغ و مصمم و پیگیر اجرایی شدن این توسعه است که این امر با کمک بخش خصوصی عملی خواهد شد. با توجه به اینکه عملکرد بندر خشک جایگاه مثبتی دارد و می‌تواند در عرصه تجارت کمکی بر فعالین باشد.وزیر راه و شهرسازی نکته دوم را گفت: افتتاح این ریل که یکی از مهمترین اتصالات ریلی محسوب می‌شود چرا که کریدورهای غرب به شرق و شمال به جنوب متصل می‌کند.

@tajrishonline

ما را دنبال کنید